PROIECTE CASE
Arte
SC ARTE WORK TECHNOLOGY SRL

Tel: 0722 711 581
proiectecase01@gmail.com


Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C.

I. Piese scrise
1. Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale :
Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor
- clima si fenomenele naturale specifice
- geologia si seismicitatea
- categoria de importanta a obiectivului
2.2. Memorii pe specialitati
Descrierea lucrarilor de:
- arhitectura
- structura
- instalatii
- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz
- amenajari exterioare si sistematizare verticala.
2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea de
autorizare :
- suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila
- inaltimile cladirilor si numarul de niveluri
- volumul constructiilor
- procentul de ocupare a terenului – P.O.T.
- coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiu geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a documentatiei tehnice – D.T., in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii intocmite de verificatori atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, alesi de investitor.
2.5.3. Avizele si acordurile privind asigurarea, bransarea si racordarea la infrastructura edilitara, dupa caz, precum si avizele, acordurile si actele administrative specifice ale organismelor administratiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz – Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Sanatatii Publice, precum si ale Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Ministerul Transporturilor, Serviciului Roman de Informatii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementarilor legale in vigoare si ca urmare a conditiilor speciale de amplasament si/sau a functionalitatii investitiei, dupa caz, obtinute in prealabil de solicitant .
2.5.4. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata vecinatate – si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.
II. Piese desenate
1. Planuri generale
1.1.Plan de incadrare in teritoriu
- plan de incadrare in zona a lucrarii, intocmit la scarile : 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000 sau
1: 1 000, dupa caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial
1.2.Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei
– plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scarile: 1: 2000, 1: 1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru si
publicitate imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:
* imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare
* amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi
* cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea)
* denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie
* sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale
* accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute
* planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietatii.
1.3.Planul privind constructiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona
amplasamentului trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac, si va fi redactat la scara 1:500.
In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentarea cu apa si canalizare.
2. Planse pe specialitati
2.1. Arhitectura
Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1 : 50 sau 1 : 100, dupa cum urmeaza:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor si a suprafetelor
- planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta , cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile
- sectiuni caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul, care sa cuprinda: cota + 0,00 , cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinate ale
acoperisului, cotele la coama si la cornise, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate
- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat
- in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea
stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1 Planul fundatiilor
Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:
- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;
- masurile de protejare a fundatiilor, la care se alatura constructiile proiectate.
2.2.2. Detalii de fundatii
2.2.3. Proiect de structura complet
Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.
2.3. Instalatii
2.3.1. Schemele instalatiilor
Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.
2.4. Dotari si instalatii tehnologice
In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II – „Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, numele, calitatea, si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

 

      Google+