PROIECTE CASE
Arte
SC ARTE WORK TECHNOLOGY SRL

Tel: 0722 711 581
proiectecase01@gmail.com


CONTINUT CADRU PROIECT TEHNIC (PTH)

    I. Piese scrise
    1. Date generale:
      - denumirea obiectivului de investiţii;
      - amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);
      - titularul investiţiei;
      - beneficiarul investiţiei;
      - elaboratorul proiectului.


    2. Descrierea generală a lucrarilor
    2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:
      - amplasamentul;
      - topografia;
      - clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
      - geologia, seismicitatea;
      - prezentarea proiectului pe specialităţi;
      - devierile şi protejările de utilităţi afectate;
      - sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
      - căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;
      - trasarea lucrărilor;
      - antemăsurătoarea.
    2.2. Memorii tehnice pe specialităţi.


    3. Caietele de sarcini
    Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrarilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.
    Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planse, şi nu trebuie să fie restrictive.
    3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:
      - fac parte integrantă din proiectul tehnic;
      - reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planse şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planselor;
      - plansele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planse sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;
      - detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrari, ordinea de executie şi de montaj şi aspectul final;
      - împreună cu plansele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrari, costurile lucrarilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară executiei lucrarilor;
      - elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanti (arhitecti şi ingineri specialisti), pentru fiecare categorie de lucrare;
      - stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrarilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;
      - redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;
      - prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;
      - prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).
    3.2. Tipuri de caiete de sarcini
    3.2.1. În funcţie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:
      - caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;
      - caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse;
      - caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;
      - caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a constructiilor şi continutul carţii tehnice.
    3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:
      - caiete de sarcini generale, care se referă la lucrari curente în domeniul constructiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;
      - caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrari specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.


    3.3. Conţinutul caietelor de sarcini
    Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:
      - breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii şi de instalatii şi se elaborează pentru fiecare element de constructie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;
      - nominalizarea planselor care guvernează lucrarea;
      - proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;
      - dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrarii;
      - ordinea de executie, probe, teste, verificări ale lucrarii;
      - standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, executie, montaj, probe, teste, verificări;
      - condiţiile de receptie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.


    4. Listele cu cantitatile de lucrari


    5. Graficul general de realizare a investitiei
    Graficul general de realizare a investitiei, reprezintă eşalonarea fizică a lucrarilor de investitii / interventii.


    II. Piese desenate
    1. Planşe generale
    Sunt planse informative de ansamblu şi cuprind:
      - plansa de încadrare în zonă;
      - plansele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;
      - plansele topografice principale;
      - plansele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrarile de fundare;
      - plansele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;
      - plansele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;
      - plansele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;
      - plansele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.


    2. Plansele principale ale obiectelor
    Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele constructiei.
    Plansele principale se elaborează pe obiecte şi în general cuprind:
    2.1. Planse de arhitectura
   Se cuprind planse privind arhitectura fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, dintre care:
      - planul individual de amplasare;
      - planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane şi supraterane, ale teraselor, acoperişurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu precizări privind materialele, confecţiile etc.;
      - sectiuni, fatade, detalii importante, cotate etc.;
      - tablouri de prefabricate, confectii;
      - tablouri de tamplarii şi tablouri de finisaje interioare şi exterioare.
    Plansele vor conţine cote, dimensiuni, distanţe, functiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora etc.
    2.2. Planse de structura
    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenta, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:
      - plan şi detalii fundatii;
      - plan cofraj şi armare fundatii;
      - plan structura pentru fiecare nivel în parte;
      - plan cofraj şi armare stalpi, grinzi, centuri / detalii cadre, stalpi, grinzi, contravântuiri;
      - planuri cofraj şi armare placi peste fiecare nivel;
      - plan poziţionare buiandrugi pentru fiecare nivel;
      - plan cofraj şi armare buiandrugi;
      - plan cofraj şi armare scari;
      - plan şi detalii sarpanta / acoperis;
      - masuri antiseismice;
      - diferite planuri şi detalii funcţie de complexitatea proiectului;
      - detaliile de executie cuprind: detalii fasonare şi extrase de armaturi, debitări şi extrase de laminate / organe de asamblare, tabele elemente din lemn.
    2.3. Planse de instalaţii
    Se cuprind plansele privind execuţia instalatiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe etc., şi anume:
      - planurile principale de amplasare a utilajelor;
      - scheme principale ale instalaţiilor;
      - sectiuni, vederi, detalii.
    Plansele vor conţine cote, dimensiuni, calităţile materialelor, verificările şi probele necesare, izolaţii termice, acustice, protectii anticorosive şi parametrii principali ai instalatiilor.
    2.4. Planse de utilaje şi echipamente tehnologice
    Vor cuprinde, în principal, plansele principale de tehnologie şi montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:
      - planse de ansamblu;
      - scheme ale fluxului tehnologic;
      - scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
      - scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalatiilor tehnologice;
      - planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
      - diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;
      - liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planselor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.
    2.5. Planse de dotări
   Cuprind planse de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:
      - piese de mobilier;
      - elemente de inventar gospodăresc;
      - dotari PSI;
      - dotari necesare securităţii muncii;
      - alte dotări necesare în funcţie de specific.

 

      Google+